תקנון 3 חודשי ניסיון מזגני AUFIT

 1. כללי

תקנון זה נועד להסדיר את תנאי הרכישה למען הסר ספק קבלת שירותי האחזקה היא על פי התקנון בלבד ובכפוף לתנאי תקנון זה כמפורט להלן:

 1. מהות תנאי הרכישה
  1. 2.1.כל הרוכש מזגן מהמותג AUFIT החל ממועד 13.04.2023 מהדגמים המפורטים להלן ובחנויות המורשות בלבד יהיה זכאי ל-3 חודשי ניסיון למוצר כהגדרתו להלן ללא תוספת תשלום ובהתאם לתנאי תקנון זה.
 1. הגדרות
  1. 3.1."החברה"    מיניליין בע"מ ח.פ. 520039116 רח' גרניט 12 פתח תקווה.
  2. 3.2."המוצר" – מזגן AUFIT  מרשימת הדגמים המפורטים להלן בסעיף – 8 לתקנון, המיובאים על ידי החברה.
  3. 3.3."לקוח" – כל אדם שירכוש את המוצר במועדים הקבועים בסעיף 3.3 לעיל ובחנויות המורשות ובתנאי שהמשתתף אינו תאגיד, לקוח עסקי או לקוח מוסדי.
  4. 3.4."חנויות מורשות" – "סוחר" ו\או "מפיץ מורשה" ו\או  "סוחר מורשה"  כמופיע ברשימת הסוחרים המורשים באתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.miniline.co.il/aufit
  5. 3.5. "3 חודשי ניסיון" – הזכות להחזיר את המוצר עד 90 יום מיום הרכישה ולקבל את סכום הרכישה בחזרה.
  6. 3.6.הזכאות לקבלת תקופת הניסיון תינתן למוצרים חדשים ולא תינתן למוצרים כלשהם מתצוגות, עודפים וסוג ב'.
  7. 3.9. הזכאות ניתנת למימוש באחת משתי דרכים:
   1. עד – 30 יום מרכישת המוצר הלקוח יתקשר לחברה וישלח לה את מסמכי הרכישה, קרי הצגת קבלה ו/או חשבונית קניה ו/או תעודת משלוח. במקרה כאמור פרטי הלקוח ירשמו אצל החברה ותשלח לו תעודת אחזקה.
   2. עד 30 יום מרכישת המוצר, הלקוח ייכנס לאתר החברה, בכתובת www.miniline.co.il/aufit וימלא את פרטיו ופרטי הרכישה בעמוד הפעלת האחריות.
 1. תנאים

הזכאות מותנית בקיום התנאים כמפורט להלן ובמצטבר :

  1. 2.1.רכישת המוצר במסגרת תנאי הרכישה. קיום התנאי האמור יהיה באחריות העוסק ממנו נרכש המוצר אשר יהיה מחויב להזמין את המוצר עבור הלקוח.
  2. 2.2.המשתתף במבצע אינו סוחר או תאגיד ו\או לקוח מוסדי.
  3. 2.3.המשתתף יהיה זכאי להחזיר את המוצר עד 90 יום מיום הרכישה ולקבל כספו חזרה ובתנאי שכל חלקי המוצר שלמים ותקינים , ללא שברים ומבלי שנגרם נזק כלשהו למזגן ו/או לחלקיו לרבות נזק תפעולי ו/או שריטות ו/או נזק חזותי .
  1. 2.4.במקרה של החזרת המוצר כמפורט לעיל, יינתן ללקוח החזר עבור עלות התקנת המזגן עד גובה 600 , בהצגת חשבונית מס. מובהר כי ככל ויהיה צורך במנוף לצורך איסוף המוצר יישא הלקוח בעלויות אלו.
  2. 2.5.ניתן להחזיר את המוצר דרך יצירת קשר עם שירות הלקוחות של מיניליין, בטלפון 03-9254840, או בהודעה למספר הוואטסאפ 050-3308812.
  3. 2.6.משתתף שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל את ההטבה !
  4. 2.7.החזרת המוצר או פירוקו תהיה כפופה לבדיקת המזגן ע"י טכנאי מטעם חברת מיני ליין מיזוג אוויר

אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ומתקנותיו, לרבות הוראות מיוחדות החלות על ביטול רכישת מוצר שבוצעה ב"מכר מרחוק".

7. פרשנות

7.1 תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד.

7.2 בכל מקרה של אי הבנה ו\או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר תנאי הרכישה ו\או בכלל תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

8. הדגמים המשתתפים

      

הדגמים המשתתפים

CORE

PEAK WiFi

PURE WiFi

Polar Inv

Polar+ Inv

Ultra Slim

Ultra Slim Inv

9. שונות

9.1 לא ניתן להמיר או לשנות את קבלת שירותי האחזקה לצורת מסירתה בכל אופן וצורה שהם, אין אפשרות זיכוי או החזר בגין קבלת האחזקה.

9.2 הוראות תנאי הרכישה יהיו בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה.

9.3 החברה אינה אחראית להימצאות של מוצר כלשהו במלאי או בחנות ספציפית כלשהי, האחריות למלאי הינה האחריות הבלעדית של נקודות המכירה.

9.4 אין "החברהאחראית על המחיר הסופי אותו שילם הלקוח בגין "המוצר".

9.5 החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי הרכישה, להפחית או להגדיל את רשימת הדגמים המשתתפים, או לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון בעל עת ואולם לא יהיה באמור בכדי לפגוע בלקוח שרכש מוצר בהתאם לתקנון זה בטרם השינוי כאמור.

9.6 מובהר בזאת כי מחירי המוצרים נקבעים ע"י החנויות המורשות ואינם חלק מתנאי הרכישה ו/או מתקנון זה.

9.7 מקום השיפוט הייחודי והבלעדי יהיה בבית המשפט בתל אביב.

9.8 תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של החברה כל עוד יהא בתוקף בכתובת www.miniline.co.il/aufit